I. DANE HANDLOWE.

Właścicielem sklepu internetowego www.osasport.pl jest:

OSA SPORT Sp. z o.o.

ul.Górczewska 27/35/U14

01-139 Warszawa

Tel. 883 543 553
e-mail: sklep@osasport.pl
NIP 5272972429
REGON 520102703

KRS: 0000924206

Numer rachunku bankowego: PL90109010140000000148859945 BIC/SWIFT: WBKPPLPP

II. ZASADY OGÓLNE.

§ 1.

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 2. a) Sprzedający – należy przez to rozumieć firmę OSA SPORT Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000924206.
 3. b) Kupujący – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
 4. c) Sklep – należy przez to rozumieć prowadzoną przez Sprzedającego w swoim portalu internetowym pod adresem osasport.pl sklep internetowy;
 5. d) Produkty – należy przez to rozumieć towary będące w aktualnej ofercie handlowej Sklepu lub dostępne w ciągu 72 godzin;
 6. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedającego, za pośrednictwem sklepu internetowego, sprzedaży Produktów Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie www.osasport.pl dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

§ 2.

Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie www.osasport.pl przed złożeniem zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie internetowym. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w tracie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ,
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

§ 3.

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie internetowym wraz z potwierdzeniem „zamówienia z obowiązkiem zapłaty”,
 3. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
 5. Sprzedający w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. Możliwość anulowania zamówienia nie dotyczy przypadku, gdy zamówienie zostało złożone przez podmiot mający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji Sprzedający nawiąże kontakt z Kupującym poprzez dane kontaktowe wskazane przez Kupującego w formularzu zamówienia (e-mail, telefon) celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących informacji podanych w zamówieniu. W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Kupującego będącego konsumentem w formularzu zamówienia w takiej sytuacji Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 6. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail, a zamówienie zostanie potwierdzone przez Kupującego jako „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
 7. W ramach rejestracji w Sklepie internetowym Kupujący zobowiązany będzie podać następujące informacje:
  1. nazwisko i imię Kupującego,
  2. adres zameldowania Kupującego na pobyt stały,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. 2,
  4. adres poczty elektronicznej Kupującego.

Dane wymienione w pkt. 1-4 powyżej są danymi niezbędnymi do zawarcia Umowy oraz do jej realizacji przez Sprzedającego.

 1. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia.
  9. Umowa jest zrealizowana przez Sprzedającego z upływem terminu wskazanego w § 6 poniżej.
 2. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zarówno zamówienia, jak i osoby Kupującego.

§ 4.

1.Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia. Sprzedający w każdym wypadku zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku zaprzestania produkcji danego produktu przez producenta lub wycofania go z dystrybucji. O braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego.

 1. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważana jest za niezawartą.
 2. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji Zamówienia lub gdy Sprzedający otrzymał należność za zamówienie.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 (od jednego do siedmiu) dni roboczych.
  5. Z przyczyn niezależnych od Sprzedającego terminy realizacji zamówień określone w ust. 2 i 3 powyżej mogą ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 5.

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia, chyba że z przyczyn technicznych (omyłka systemu) została zaniżona.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu internetowego i będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego Sklepu internetowego.

IV. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

§ 6.

 1. Sprzedający realizuje zamówienia Produktów w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące sposoby realizacji zamówienia Produktów:
  1. za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie - DPD – w takim przypadku orientacyjny termin dostawy wynosi 1-3 (jeden-trzy) dni robocze liczone od momentu realizacji zamówienia,
  2. za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie - DHL – w takim przypadku orientacyjny termin dostawy wynosi 1-3 (jeden-trzy) dni robocze liczone od momentu realizacji zamówienia,
  3. za pośrednictwem Paczkomatów InPost – w takim przypadku orientacyjny termin dostawy wynosi 2-3 (dwa-trzy) dni roboczych liczonych od momentu realizacji zamówienia.
  4. za pośrednictwem Paczki w Ruchu – w takim przypadku orientacyjny termin dostawy wynosi 2-5 (dwa-pięć) dni roboczych liczonych od momentu realizacji zamówienia.
  5. dokonując odbioru osobistego pod adresem sprzedającego ul. Górczewska 27/35 u14, 01-139 Warszawa.
  6. za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie na terenie m.st. Warszawy, jeżeli zamówienie jest do firmy i zostało złożone do godziny 11:00 - orientacyjny termin dostawy wynosi do końca następnego dnia roboczego.
 3. Koszty przesyłki Produktów pokrywa Kupujący. W przypadku wysyłki:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej - DPD – stawka opłaty za przesyłki do wynosi 11,99 zł, a stawka opłaty za przesyłki za pobraniem– 14,99 zł.
  2. za pośrednictwem firmy kurierskiej - DHL – stawka opłaty za przesyłki do wynosi 12,49 zł, a stawka opłaty za przesyłki za pobraniem– 15,49 zł.
  3. za pośrednictwem Paczkomatów InPost – stawka opłaty za przesyłki wynosi 9,99 zł, a stawka opłaty za przesyłki za pobraniem– 12,99 zł.
  4. za pośrednictwem Paczki w Ruchu – stawka opłaty za przesyłki wynosi 6,99 zł.
  5. odbiór osobisty pod adresem sprzedającego ul. Górczewska 27/35 u14, 01-139 Warszawa jest bezpłatny.
  6. za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie na terenie m.st. Warszawy, jeżeli zamówienie jest do firmy i zostało złożone do godziny 11:00 - – stawka opłaty za przesyłki wynosi 11,99 zł, a stawka opłaty za przesyłki za pobraniem– 14,99 zł.
 4. W przypadku zamówienia w granicach Polski Produktów przekraczających łącznie wartość 200 (dwieście) złotych brutto koszty przesyłki obciążają Sprzedającego. W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego po zrealizowaniu wysyłki zamówienia, Sprzedającemu przysługuje zwrot kosztów wysyłki.
 5. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, Sprzedający po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Produktów zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za realizację złożonego zamówienia. Po wpłynięciu kwoty tytułem zapłaty ceny, Sprzedający dostarcza Kupującemu zamówione Produkty w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 3 terminy dostarczenia zamówionych publikacji mogą ulec wydłużeniu, o czym zobowiązany jest poinformować Kupującego.
 6. Wskazane w ust. 2 powyżej terminy dostarczenia zamówionych Produktów mają charakter orientacyjny. Sprzedający oświadcza, że nie ponosi wobec Kupującego żadnej odpowiedzialności za opóźnienia realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w tym w szczególności w sytuacji, gdy opóźnienie jest wynikiem zachowania podmiotu dostarczającego zamówienie tj. Poczty Polskiej lub podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

§ 7.

 1. Dostępne są następujące formy płatności za Produkty:
  1. przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę,
  2. przelewem bankowym na rachunek Sklepu internetowego – datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego,
  3. kartą płatniczą - należność pobierana jest w chwili akceptacji transakcji przez operatora płatności.
 2. Wybór formy płatności należy do Kupującego.

V. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ,
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY.

§ 8.

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych Produktów na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta,
 2. Przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością.
 3. Kupujący posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki bądź wydania Produktu, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. Odstąpienie od umowy wymaga oświadczenia Kupującego złożonego na piśmie, wysłanego w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sklep@osasport.pl. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.
 5. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nie przedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru, o którym mowa w ust 5 powyżej, zwrotów zakupionych Produktów należy dokonywać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub Pocztą Polską: na podany poniżej adres: ul. Górczewska 27/35 u14, 01-139 Warszawa, z dopiskiem: ZWROT.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, do przesyłki zawierającej zwracany Produkt Kupujący zobowiązany jest dołączyć oryginał, lub ksero otrzymanego od Sprzedającego paragonu lub faktury VAT.
 7. Cena uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedającego, przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Kupujący ponosi koszty związane tylko z odesłaniem towaru.
 8. W przypadku anulowania zamówienia po dokonaniu wpłaty przez Kupującego, cena za zakupiony towar zostanie zwrócona na wskazany przez Kupującego rachunek. Wskazanie rachunku do zwrotu opłaty Kupujący jest zobowiązany przesłać drogą mailową na adres sklep@osasport.pl Wpłata zostanie zwrócona na wskazany rachunek w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia podania numeru konta.


VI. REKLAMACJE.

§ 9.

 1. Reklamacje dotyczące wad zakupionych Produktów należy zgłosić Sprzedającemu nie później niż w ciągu 2 dni licząc od dnia odebrania przesyłki. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sklep@osasport.pl z dopiskiem REKLAMACJA.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Produkty, będące przedmiotem reklamacji należy, nie później niż w ciągu kolejnych 2 dni odesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub pocztą polską, na podany poniżej adres: ul. Górczewska 27/35 u14, 01-139 Warszawa, z dopiskiem: REKLAMACJA. Wszystkie zwroty wysłane po 10 grudnia będą rozliczone w styczniu kolejnego roku.
  3. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Kupujący zgłasza, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Kupującym (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedający zastrzega sobie możliwość kontaktu z Kupującym przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 3. Do przesyłki należy dołączyć oryginał, lub ksero otrzymanego paragonu lub faktury VAT oraz opis reklamowanej cechy zakupionego Produktu.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanych Produktów, chyba, że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Sprzedający zwróci się do Kupującego z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Kupującego.
  7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 6, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 5. W razie niezajęcia przez Sprzedającego żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanych Produktów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedającego za zasadną.
 6. Jeżeli reklamacja okaże się być uzasadniona, uszkodzony Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy egzemplarz Produktu, a jeśli będzie to niemożliwe, z uwagi na brak Produktu objętego, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takiej sytuacji Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość uiszczonej ceny lub, po wyrażeniu zgody przez Kupującego zaoferuje w zamian inny towar dostępny w tym czasie.
  10. W przypadku wymiany Produktu, koszty związane z dostawą Produktu ponosi Sprzedający.
  11. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia zrealizowania przez Sprzedającego obowiązku wydania Produktu nie podlegają rozpatrzeniu przez Sprzedającego.

§ 10.

 1. W przypadku, gdy Kupujący jest podmiotem posiadającym status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowień § 9 powyżej nie stosuje się. W takiej sytuacji stosuje się zapisy § 10 ust. 2 – 10 niniejszego Regulaminu.
 2. Kupujący ma prawo składać reklamacje związane z wadami i usterkami Produktów oraz sposobem realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 3. Kupujący może złożyć reklamację:
 4. pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego: ul. Górczewska 27/35 u14, 01-139 Warszawa,
  b. telefonicznie na numer wskazany na stronie internetowej www.osasport.pl,
  c. drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego: sklep@osasport.pl,
  e. ustnie do protokołu w siedzibie Sprzedającego - ul. Górczewska 27/35 u14, 01-139 Warszawa.
 5. Za dzień wniesienia reklamacji:
 6. pisemnej - przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny Sprzedającego,
 7. telefonicznej - przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Sprzedającego,
  c. drogą elektroniczna - przyjmuje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej,
  d. ustnie do protokołu - przyjmuje się datę sporządzenia protokołu.
  5. Po wniesieniu reklamacji Kupujący otrzymuje niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni - pisemne potwierdzenie jej wniesienia. W przypadku wcześniejszego uwzględnienia reklamacji zgodnie z wnioskiem Kupującego, Sprzedający jest zwolniony z obowiązku potwierdzania jej wniesienia.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać dane Kupującego oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 9. Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, reklamacje uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Kupującego.
 10. Jeżeli reklamacja złożona przez Kupującego nie zostanie uwzględniona w całości lub w części, Kupujący może w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. Kupujący ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego również przed wyczerpaniem drogi postępowania reklamacyjnego.
 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający uczyni zadość wszystkim roszczeniom Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 12. W przypadku wymiany Produktu, koszty związanie z dostawą nowego Produktu ponosi Sprzedający.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW.

§ 11.

 1. Sprzedający zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedającego.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych Kupującego jest Sprzedający.
 3. Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.
 5. Sprzedający nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
 6. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje prawidłowe wykonywanie przez Sprzedającego umowy zawartej z Klientem.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

§ 12.

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego www.osasport.pl oraz korzystanie z plików cookies przez tą witrynę,
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest OSA SPORT Sp. z o.o.
 3. W sklepie internetowym zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolowane jest ich wykonywanie i stale sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta sklepu internetowego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe podane w formularzu na stronie osasport.pl , podczas zakładania konta Klienta lub podczas zapisu do newslettera są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 6. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 7. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach na stronie internetowej sklepu (formularz zamówienia, konto Klienta, zapis do newslettera),
 8. poprzez gromadzenie plików “cookies”,
 9. Strona osasport.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klientów sklepu internetowego. Dane podane w formularzu zamówienia, podczas rejestracji konta Klienta, bądź podczas zapisu do newslettera są przetwarzane w celu obsługi zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego lub doręczenia newslettera. W takie sytuacji mogą być przetwarzane następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania i wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego z którego zrealizowana została płatność za zamówienie, adres IP komputera z którego złożono zamówienie. Dane te są zbierane i wykorzystywane, aby informować użytkowników o produktach, usługach i promocjach, a także po to, by umożliwić robienie zakupów w sklepie internetowym www.osasport.pl za pośrednictwem Internetu, przez telefon lub w sklepie stacjonarnym.
 10. Dane osobowe przetwarzane są:
 11. a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 12. b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 13. c) w zakresie i celu niezbędnym do zawarcia, ustalenia treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną bądź w sklepie stacjonarnym,
 14. d) w zakresie i celu zgodnym z wyraźną zgodą wyrażoną przez użytkownika,
 15. Dane osobowe pozostawione na stronie internetowej osasport.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 16. Do danych zawartych w formularzu, w koncie Klienta, bądź w zapisie do newslettera przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 17. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 18. Administrator strony osasport.pl zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem i w postępowaniu egzekucyjnym.
 19. Administrator strony osasport.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności sklepu internetowego, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach administrator poinformuje wszystkich użytkowników poprzez umieszczenie informacji na stronie www.osasport.pl 
 20. W sklepie internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od sklepu internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy www.osasport.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 21. Strona osasport.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www.osasport.pl i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Ponowne połączenie ze stroną www.osasport.pl powoduje zidentyfikowanie rodzaju urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Pozyskane parametry pozwalają na gromadzenie i odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi www.osasport.pl , który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie ze strony www.osasport.pl
 22. Zgromadzone i odczytane informacje dotyczą adresu IP urządzenia, rodaju przeglądarki, języka przeglądarki, systemu operacyjnego wykorzystywanego przez urządzenie, lokalizacji urządzenia, dostawcy internetu, datę i czas połączenia ze stroną osasport.pl oraz informacji udostępnionych administratorowi www.osasport.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 23. Zgromadzone i odczytane informacje umożliwiają jedynie monitorowania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony osasport.pl w celu usprawniania tej strony. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Musclestore Piotr Szeniawski w celu optymalizacji działań strony www.osasport.pl Pliki cookies identyfikujące użytkownika strony www.osasport.pl pozwalają na dopasowanie treści strony www.osasport.pl do potrzeb użytkownika identyfikując jego potrzeby i dopasowując do niego reklamy.
 24. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonywane jest za pomocą Google Analytics rejestrującego zachowania użytkowników na stronie oraz usługi platform zakupowych i portali opiniodawczych (np. Ceneo, Skąpiec), systemy automatyzacji, systemy afiliacyjne i systemy obsługi newsletterów.
 25. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 26. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych oraz gromadzenie plików cookies w sklepie internetowym osasport.pl jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@osasport.pl

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 13.

 1. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Produktów w Sklepie internetowym stosuje się, również w sytuacji, gdy nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia na stronie internetowej www.osasport.pl i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 3. Sprzedający uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu lub do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
  1. dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
  2. zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  3. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
  4. siły wyższej,
  5. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Sprzedającego w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne.
 1. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Sprzedający zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.osasport.pl. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez Sprzedającego zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień na Produkty złożonych przez Klientów po wejściu w życie tych zmian.
 2. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu internetowego i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów;
  2. problemy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sprzedający przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  3. korzystanie ze Sklepu internetowego przez Kupującego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedającego.

 1. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu zdarzeń opisanych w ust. 5 nie mają do niego zastosowania.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i inne regulacje prawem przepisane.